หลังจากล้างสารพิษสะสมภายในร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายสะอาดแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการเติมสารอาหารเพื่อเสริมสร้างและบำรุงร่างกายและเพื่อเป็นการป้องกนโรคร้าย